Údržba a servis tunela Sitina

NÁZOVÚdržba a servis tunela Sitina
POPISServis, oprava a údržba, nepretržitá prevádzka technológie tunela v rozsahu elektro a MaR
INVESTORNárodná dialničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, Bratislava 821 09
REALIZÁCIAOd roku 2007

 Informačné LED vozíky pre NDS, a.s.

NÁZOVInformačné LED vozíky pre NDS, a.s.
POPISDodávka, servis informačných LED vozíkov
INVESTORNárodná dialničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, Bratislava 821 09
REALIZÁCIAOd roku 2013

Operátorské stredisko pre NDS, a.s.

NÁZOVOperátorské stredisko pre NDS, a.s.
POPISDodávka a montáž novej videosteny operátorského strediska Domkárska – v spolupráci s NOPE, a.s.
INVESTORNárodná dialničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, Bratislava 821 09
REALIZÁCIA2014

Simulátor riadiaceho systému

NÁZOVSimulátor riadiaceho systému
POPISSimulátor riadiaceho systému emuluje štandardný prevádzkový režim tunela so zabezpečením štandardnej interakcie so všetkými príslušnými prvkami systému (stavové , prechodové, a ovládacie prvky). Vizualizačné obrazovky spolu s výstupom na ne sú identické s reálnym riadiacim systémom tunela. Simulátor musí umožniť simuláciu ľubovoľných porúch na zdanlivo funkčne pripojených prvkoch, funkčných blokoch a systémom technického vybavenia tunela vrátane komunikačných systémov.
INVESTORŽilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
REALIZÁCIA2014

 Upgrade centrálneho riadiaceho systému tunela Sitina

NÁZOVUpgrade centrálneho riadiaceho systému tunela Sitina
POPISUpgrade vizualizačných serverov a klientských staníc, výmena aktívnych sieťových prvkov, úprava vizualizačného SW do nového prostredia, implementácia riadenia dopravy, databáza zariadení a signálov, úprava SW modulov riadenia dopravy v PLC automate, doplnenie dokumentácie, školenie.
INVESTORNárodná dialničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, Bratislava 821 09
REALIZÁCIA2013

 

Modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá II. Etapa

NÁZOVModernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá II. Etapa
POPISVerejnú obchodnú súťaž úspešne vyhrala spoločnosť ELTODO Osvetlenie s.r.o. a ako generálny subdodávateľ poskytlo svoje služby ELTODO SK a.s. Modernizácia verejného osvetlenia pozostávala z demontáže 846 ks pôvodných svietidiel a montáže 1079 ks nových LED svietidiel s bezdrôtovým diaľkovým dohľadom.
INVESTORMesto Stará Turá
REALIZÁCIA2014

Revitalizácia architektonického osvetlenia Katedrály Najsvätejšej Trojice a Burianovej veže

NÁZOVRevitalizácia architektonického osvetlenia Katedrály Najsvätejšej Trojice a Burianovej veže

 

POPISKompletná dodávka a montáž 16 ks nových svietidiel pre architektonické osvetlenie
INVESTORELTODO SK, a.s.
REALIZÁCIA2014

Nasvietenie prechodov pre chodcov v meste Poprad

NÁZOVNasvietenie prechodov pre chodcov v meste Poprad
POPISKompletné nasvietenie prechodov pre chodcov, celkom 28ks
INVESTORNárodná dialničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, Bratislava 821 09
REALIZÁCIA2013

Prenesená správa a servis verejného osvetlenia

NÁZOVPrenesená správa a servis verejného osvetlenia

 

POPISZabezpečenie prevádzky, údržby a obnovy (modernizácie) verejného osvetlenia vrátane pasportizácie VO, inventarizácie VO v majetku mesta/obce, havarijnej a preventívnej údržby a opráv, dodávok elektrickej energie a riadenie jej spotreby a kompletnej servisnej činnosti. Prevádzkovanie non-stop dispečingovej služby.
INVESTORMesto Košice

Novovybudované umelé osvetlenie mestskej športovej haly v Prievidzi

NÁZOVNovovybudované umelé osvetlenie mestskej športovej haly v Prievidzi

 

POPISNové LED osvetlenie umiestnené v dvoch vodorovných líniách. Prínosom realizácie je vysoká intenzita osvetlenia a zároveň veľká úspora elektrickej energie oproti pôvodnému osvetleniu.
INVESTORMesto Prievidza
REALIZÁCIA2016

EO ZEVO Malešice

NÁZOVEO ZEVO Malešice
POPISDodávka a montáž súborov elektro pre odlučovače popola – zdroje VVN, kabeláž VVN, transformátory VN, káblové rozvody VN a NN, rozvádzače NN, časť MaR a vykurovacích káblov vrátane úložných káblových systémov
INVESTORZVVZ – Enven Engineering, a.s.
REALIZÁCIA2014

Komplexná obnova Elektrárne Tušimice II, 1.etapa

NÁZOVKomplexná obnova Elektrárne Tušimice II, 1.etapa
POPISDodávka a montáž súborov elektro, slaboprúdových zariadení a MaR.
INVESTORVIAMONT a.s.
REALIZÁCIA2011

Zimný štadión O. Nelepu – Inžinierske siete 2

NÁZOVZimný štadión O. Nelepu – Inžinierske siete 2

 

POPISPrekládka telekomunikačných káblov
INVESTORMesto Bratislava
REALIZÁCIA2010

Správa siete SANET

NÁZOVSpráva siete SANET

 

POPISPoskytovanie stanovísk k investičnej výstavbe

Realizácia pokrytia ČR sieťou SigFox – IoT (Internet vecí)

NÁZOVRealizácia pokrytia ČR sieťou SigFox – IoT (Internet vecí)

 

POPISBudovanie cca 300 základových staníc (v krajských, okresných a ďalších miest) pre základné pokrytie ,,internetu vecí“ na bázy SigFox pre spoločnosť T-Mobile s SimpleCell Networks. Zaistenie prieskumu lokalít, projektových prác a následnej inštalácie, a to s využitím ich súčasných vysielačov. Realizované spoločnosťou Vegacom, ktorá sa podieľa aj na pilotnom projekte. Zaistenie následného servisu.
INVESTORT-Mobile a SimpleCell Networks
REALIZÁCIA2016 – súčasnosť

Výstavba a servis prístupovej rádiovej siete T-Mobile

NÁZOVVýstavba a servis prístupovej rádiovej siete T-Mobile

 

POPISAkvizačné a projektové práce, výstavba základňových staníc (stavebné činnosti, inštalácia technológií), výstavba prenosových zariadení – MW, PTN, XWM, implementácia technológie, SW integrácia, servis.
INVESTORT-Mobile Czech Republic a.s.
REALIZÁCIA2003 – súčasnosť

Výstavba a servis prístupovej pevnej siete Telefonica Czech Republic (O2 Czech Republic)

NÁZOVVýstavba a servis prístupovej pevnej siete Telefonica Czech Republic (O2 Czech Republic)
POPISVýstavba, údržba a opravy, zriaďovanie a zaistenie služieb verejnej telekomunikačnej siete
INVESTORO2 Czech Republic a.s.
REALIZÁCIA1992 – súčasnosť

Obchodno administratívna budova, Quadrio

NÁZOVObchodno administratívna budova, Quadrio
POPISSystém technickej obrany budov (EPS, ER, EZS, CCTV, ACS, STA, PBX, DT, SKS, WiFi, Turnikety, Parkovací systém, Integračná nadstavba)
INVESTORCPI (GD: Metrostav a.s.)
REALIZÁCIA2013 – súčasnosť

Obchodno administratívna budova, Karlín Hall

NÁZOVObchodno administratívna budova, Karlín Hall
POPISSystém technickej ochrany budov (EPS, ER, EZS, CCTV, ACS, DT, SKS, STA, Núdzová signalizácia pre telesne postihnutých, Integračná nadstavba), silnoprúdové zariadenia, Prístroje, Svietidlá, Hromozvod, Rozvádzače, uzemnenie, UPS.
INVESTORNorth-line a.s. (GD: PRŮMSTAV a.s.)
REALIZÁCIA2012 – 2013

Parkovací dom KOMA-SYSTEM.CZ Ostrava – Svinov

NÁZOVParkovací dom KOMA-SYSTEM.CZ Ostrava – Svinov
POPISDodávka DSP, realizačného projektu technologickej elektroinštalácie, technologické silnoprúdové rozvody, v spolupráci s firmou TAURID Ostrava, s.r.o. realizácia riadiaceho systému. Až do súčasnosti kontinuálne zaistenie elektro údržby.
INVESTORKOMA – INDUSTRY, s.r.o.
REALIZÁCIA2004

 

Údržba a servis tunela Sitina

NÁZOVÚdržba a servis tunela Sitina
POPISServis, oprava a údržba, nepretržitá prevádzka technológie tunela v rozsahu elektro a MaR
INVESTORNárodná dialničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, Bratislava 821 09
REALIZÁCIAOd roku 2007

 Informačné LED vozíky pre NDS, a.s.

NÁZOVInformačné LED vozíky pre NDS, a.s.
POPISDodávka, servis informačných LED vozíkov
INVESTORNárodná dialničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, Bratislava 821 09
REALIZÁCIAOd roku 2013

Operátorské stredisko pre NDS, a.s.

NÁZOVOperátorské stredisko pre NDS, a.s.
POPISDodávka a montáž novej videosteny operátorského strediska Domkárska – v spolupráci s NOPE, a.s.
INVESTORNárodná dialničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, Bratislava 821 09
REALIZÁCIA2014

Simulátor riadiaceho systému

NÁZOVSimulátor riadiaceho systému
POPISSimulátor riadiaceho systému emuluje štandardný prevádzkový režim tunela so zabezpečením štandardnej interakcie so všetkými príslušnými prvkami systému (stavové , prechodové, a ovládacie prvky). Vizualizačné obrazovky spolu s výstupom na ne sú identické s reálnym riadiacim systémom tunela. Simulátor musí umožniť simuláciu ľubovoľných porúch na zdanlivo funkčne pripojených prvkoch, funkčných blokoch a systémom technického vybavenia tunela vrátane komunikačných systémov.
INVESTORŽilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
REALIZÁCIA2014

 Upgrade centrálneho riadiaceho systému tunela Sitina

NÁZOVUpgrade centrálneho riadiaceho systému tunela Sitina
POPISUpgrade vizualizačných serverov a klientských staníc, výmena aktívnych sieťových prvkov, úprava vizualizačného SW do nového prostredia, implementácia riadenia dopravy, databáza zariadení a signálov, úprava SW modulov riadenia dopravy v PLC automate, doplnenie dokumentácie, školenie.
INVESTORNárodná dialničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, Bratislava 821 09
REALIZÁCIA2013

 

Modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá II. Etapa

NÁZOVModernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá II. Etapa
POPISVerejnú obchodnú súťaž úspešne vyhrala spoločnosť ELTODO Osvetlenie s.r.o. a ako generálny subdodávateľ poskytlo svoje služby ELTODO SK a.s. Modernizácia verejného osvetlenia pozostávala z demontáže 846 ks pôvodných svietidiel a montáže 1079 ks nových LED svietidiel s bezdrôtovým diaľkovým dohľadom.
INVESTORMesto Stará Turá
REALIZÁCIA2014

Revitalizácia architektonického osvetlenia Katedrály Najsvätejšej Trojice a Burianovej veže

NÁZOVRevitalizácia architektonického osvetlenia Katedrály Najsvätejšej Trojice a Burianovej veže

 

POPISKompletná dodávka a montáž 16 ks nových svietidiel pre architektonické osvetlenie
INVESTORELTODO SK, a.s.
REALIZÁCIA2014

Nasvietenie prechodov pre chodcov v meste Poprad

NÁZOVNasvietenie prechodov pre chodcov v meste Poprad
POPISKompletné nasvietenie prechodov pre chodcov, celkom 28ks
INVESTORNárodná dialničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, Bratislava 821 09
REALIZÁCIA2013

Prenesená správa a servis verejného osvetlenia

NÁZOVPrenesená správa a servis verejného osvetlenia

 

POPISZabezpečenie prevádzky, údržby a obnovy (modernizácie) verejného osvetlenia vrátane pasportizácie VO, inventarizácie VO v majetku mesta/obce, havarijnej a preventívnej údržby a opráv, dodávok elektrickej energie a riadenie jej spotreby a kompletnej servisnej činnosti. Prevádzkovanie non-stop dispečingovej služby.
INVESTORMesto Košice

Novovybudované umelé osvetlenie mestskej športovej haly v Prievidzi

NÁZOVNovovybudované umelé osvetlenie mestskej športovej haly v Prievidzi

 

POPISNové LED osvetlenie umiestnené v dvoch vodorovných líniách. Prínosom realizácie je vysoká intenzita osvetlenia a zároveň veľká úspora elektrickej energie oproti pôvodnému osvetleniu.
INVESTORMesto Prievidza
REALIZÁCIA2016

EO ZEVO Malešice

NÁZOVEO ZEVO Malešice
POPISDodávka a montáž súborov elektro pre odlučovače popola – zdroje VVN, kabeláž VVN, transformátory VN, káblové rozvody VN a NN, rozvádzače NN, časť MaR a vykurovacích káblov vrátane úložných káblových systémov
INVESTORZVVZ – Enven Engineering, a.s.
REALIZÁCIA2014

Komplexná obnova Elektrárne Tušimice II, 1.etapa

NÁZOVKomplexná obnova Elektrárne Tušimice II, 1.etapa
POPISDodávka a montáž súborov elektro, slaboprúdových zariadení a MaR.
INVESTORVIAMONT a.s.
REALIZÁCIA2011

Zimný štadión O. Nelepu – Inžinierske siete 2

NÁZOVZimný štadión O. Nelepu – Inžinierske siete 2
POPISPrekládka telekomunikačných káblov
INVESTORMesto Bratislava
REALIZÁCIA2010

Správa siete SANET

NÁZOVSpráva siete SANET
POPISPoskytovanie stanovísk k investičnej výstavbe

Realizácia pokrytia ČR sieťou SigFox – IoT (Internet vecí)

NÁZOVRealizácia pokrytia ČR sieťou SigFox – IoT (Internet vecí)
POPISBudovanie cca 300 základových staníc (v krajských, okresných a ďalších miest) pre základné pokrytie ,,internetu vecí“ na bázy SigFox pre spoločnosť T-Mobile s SimpleCell Networks. Zaistenie prieskumu lokalít, projektových prác a následnej inštalácie, a to s využitím ich súčasných vysielačov. Realizované spoločnosťou Vegacom, ktorá sa podieľa aj na pilotnom projekte. Zaistenie následného servisu.
INVESTORT-Mobile a SimpleCell Networks
REALIZÁCIA2016 – súčasnosť

Výstavba a servis prístupovej rádiovej siete T-Mobile

NÁZOVVýstavba a servis prístupovej rádiovej siete T-Mobile
POPISAkvizačné a projektové práce, výstavba základňových staníc (stavebné činnosti, inštalácia technológií), výstavba prenosových zariadení – MW, PTN, XWM, implementácia technológie, SW integrácia, servis.
INVESTORT-Mobile Czech Republic a.s.
REALIZÁCIA2003 – súčasnosť

Výstavba a servis prístupovej pevnej siete Telefonica Czech Republic (O2 Czech Republic)

NÁZOVVýstavba a servis prístupovej pevnej siete Telefonica Czech Republic (O2 Czech Republic)
POPISVýstavba, údržba a opravy, zriaďovanie a zaistenie služieb verejnej telekomunikačnej siete
INVESTORO2 Czech Republic a.s.
REALIZÁCIA1992 – súčasnosť

Obchodno administratívna budova, Quadrio

NÁZOVObchodno administratívna budova, Quadrio
POPISSystém technickej obrany budov (EPS, ER, EZS, CCTV, ACS, STA, PBX, DT, SKS, WiFi, Turnikety, Parkovací systém, Integračná nadstavba)
INVESTORCPI (GD: Metrostav a.s.)
REALIZÁCIA2013 – súčasnosť

Obchodno administratívna budova, Karlín Hall

NÁZOVObchodno administratívna budova, Karlín Hall
POPISSystém technickej ochrany budov (EPS, ER, EZS, CCTV, ACS, DT, SKS, STA, Núdzová signalizácia pre telesne postihnutých, Integračná nadstavba), silnoprúdové zariadenia, Prístroje, Svietidlá, Hromozvod, Rozvádzače, uzemnenie, UPS.
INVESTORNorth-line a.s. (GD: PRŮMSTAV a.s.)
REALIZÁCIA2012 – 2013

Parkovací dom KOMA-SYSTEM.CZ Ostrava – Svinov

NÁZOVParkovací dom KOMA-SYSTEM.CZ Ostrava – Svinov
POPISDodávka DSP, realizačného projektu technologickej elektroinštalácie, technologické silnoprúdové rozvody, v spolupráci s firmou TAURID Ostrava, s.r.o. realizácia riadiaceho systému. Až do súčasnosti kontinuálne zaistenie elektro údržby.
INVESTORKOMA – INDUSTRY, s.r.o.
REALIZÁCIA2004